امتحان پایان ترم درس مدیریت خدمات اجتماعی از روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ ساعت ۱۲-۱۰ به روز شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰-۸ تغییر یافت.