کلیه کلاسهای سرکارخانم دکتر علوی چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۱ و ۹۸/۱۰/۱۸ برگزار نمی گردد. کلاسهای جبرانی شنبه ۹۸/۱۰/۷ و ۹۸/۱۰/۱۴ بر اساس برنامه کلاسی برگزار می گردد.