کلاس جبرانی درس احساس و ادراک سرکارخانم ظریفیان روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ ساعت ۱۴-۱۲ برای هردو گروه برگزار می گردد.