امتحان درس کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی استاد محترم سرکارخانم روشن نژاد از روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ ساعت ۱۵ به روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ ساعت ۱۰ صبح تغییر یافت.