کلاس جبرانی متون اسلامی سرکارخانم همتی چهارشنبه ۹۸/۹/۲۷ ساعت ۱۱-۸ برگزار می گردد.