امتحان میان ترم امتحان میان ترم درس روان شناسی تحولی۲ ، سرکارخانم طالبی یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱ ساعت ۹/۳۰ برگزار می گردد.