کلاس جبرانی درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته سرکارخانم دکتر آهنچیان روزهای چهارشنبه ۹۸/۹/۲۷ و ۹۸/۱۰/۴ ساعت ۱۵ کلاس ۱۰۲ برگزار می گردد.