کلاس جبرانی دروس حقوق خانواده و حقوق کارجناب آقای صفری چهارشنبه ۹۸/۹/۲۰ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.