کلاس پژوهش های عملی انفرادی روان شناسی دکتر بهرامعلی قنبری چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ ساعت ۱۳/۳۰ کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.