کلاس جبرانی درس اقتصاد سنجی خانم دکتر تعالی مقدم چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۳ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۱۰۸ برگزار می گردد.