به اطلاع دانشجویان شرکت کننده در آئین دانش آموختگی می رساند جهت دریافت کارت دعوت خود از روزیکشنبه مورخ ۹۸/۹/۱۰ لغایت پنجشنبه ۹۸/۹/۱۴به امورفرهنگی موسسه مراجعه نمایند.