کلاس جبرانی خانم دکتر حسینقلی زاده هفته آینده در نوبت صبح تشکیل خواهد شد.