کلاس جبرانی ریاضی کاربردی آقای دکتر عرفانی پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۷ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس ۱۰۷ برگزار می گردد.