کلاس زبان تخصصی خانم دکتر محمدی امروز پنجشنبه مورخ ۹۸/۸/۲۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار نمی گردد.هفته آینده کلاس وجبرانی از ساعت ۱۷-۱۳ برگزار می گردد.