کلاس جبرانی درس قراردادهای بیمه جناب آقای رئوف  امروز شنبه ۹۸/۸/۱۱ بعد از کلاس برگزار می گردد.