کلاس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جناب آقای دکتر بذرافشان مقدم ،پنجشنبه ۹۸/۸/۹ برگزار می گردد.