کلاس روانشناسی خانواده استاد محترم خانم ابراهیمی دوشنبه ساعت۱۰-۸ برگزار می گردد. ضمنا کلاس جبرانی ایشان ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱۰۸ برگزار خواهد شد.