کلاس روانشناسی اعتیاد شنبه ۹۸/۸/۴ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار می گردد.