کلاس ساعت ۱۶-۱۴ استاد محترم آقای دکتر مرادی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰ برگزار می گردد.شایان ذکر است کلاسهای ۱۴-۸ ایشان برگزار نمی گردد.