کلاس برنامه ریزی مالیاتی جناب آقای شعاع حسینی یکشنبه ۹۸/۷/۲۸ برگزار می گردد.