کلاس آمار سرکارخانم حسن زاده روزهای یکشنبه ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ زوج به روزهای یکشنبه ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۴-۱۲ فرد تغییر یافت.