جلسه معارفه مدیرمحترم گروه مدیریت آموزشی ورودی ۹۷ و ۹۸ چهارشنبه مورخ ۹۸/۷/۲۴ ساعت ۱۵/۳۰ در کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.