کلاسهای استاد محترم جناب آقای دکتر مرادی در تاریخهای زیر برگزار نمی گردد.:۹۸/۷/۲۲ ،۹۸/۷/۲۳ ،۹۸/۷/۲۹