کلیه کلاسهای استاد محترم سرکارخانم دکتر آهنچیان هفته آینده ( از شنبه مورخ ۹۸/۷/۲۰ لغایت ۹۸/۷/۲۵) برگزار نمی گردد.