کلاس مدیریت استراتژیک رشته مدیریت مالی به روز شنبه ساعت ۱۰-۸ و۱۲-۱۰فرد تغییر یافت.