کلاس مدیریت مالی ۲ روز دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴فرد و ۱۸-۱۶ به ساعت ۱۶-۱۴ زوج و ۱۴-۱۲ منتقل گردید.