کلاس اخلاق و تربیت اسلامی خواهران از روز چهارشنبه ساعت ۸ به ساعت ۱۰ منتقل گردید.