به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ حذف و اضافه تا تاریخ ۹۸/۷/۱۲ تمدید شد.