دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی ورودی ۹۷ جهت انتخاب درس آشنایی با حرفه مددکاری در حذف و اضافه اقدام نمایند.