دانشجویان محترم درس زبان تخصصی جناب آقای دکتر داورپناه کتاب های زبان تخصصی مدیریت ۱ و زبان تخصصی مدیریت ۲ از انتشارات دانشگاه پیام نور تهیه و در جلسه بعد به همراه داشته باشند.