درس روان شناسی اجتماعی کاربردی از روز دوشنبه ساعت ۱۴-۱۲ به روز سه شنبه ساعت ۱۰-۸منتقل گردید.