درس روان شناسی اجتماعی از روز دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰ به روز سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰منتقل گردید.