کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶ و ماقبل و کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی ۹۴-۹۳ و ماقبل ، جهت تمدید سنوات تحصیلی به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.