دانشجویان محترم دروس تربیت بدنی ۱ و ورزش۱ در ترم تابستان ۹۸-۹۷ تا ۹۸/۴/۲۷ در ساعات اداری به ساختمان جهاد دانشگاهی واقع در اندیشه ۸۳ جناب آقای کاهانی مراجعه فرمایند.