کلاس تحقیق در عملیات۱ از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۴ ساعت ۱۴-۸ و کلاس تحقیق در عملیات۲ از روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ ساعت ۱۴-۸ برگزار می گردد.