به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره خانواده می رساند مهلت تحویل تکالیف درس کاربرد روشهای تشخیص بالینی حداکثر ۹۸/۴/۲۰ خواهد بود.