دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره که استاد درس کارورزی خود را مشخص نکرده اند، حداکثر نا پایان هفته به مدیر گروه مراجعه نمایند.