دانشجویانی که مشکل پزشکی داشته اند روز یکشنبه ۹۸/۴/۹ ساعت ۱۲ جهت امتحان تئوری تربیت بدنی به مجتمع جهاد دانشگاهی اندیشه ۸۳ مراجعه نمایند.

اداره آموزش موسسه آموزش عالی حکمت رضوی