بنا به درخواست دانشجویان امتحان آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از روز یکشنبه ۹۸/۴/۲ ساعت ۱۵ به روز چهارشنبه ۹۸/۴/۱۲ ساعت ۱۶ تغییر نمود.