دانشجویان محترم جهت انتخاب اساتید راهنما و مشاور پایان نامه تحصیلی خود می توانند به اساتید محترم مندرج در فهرست زیر مراجعه نمایند:

۱- آقای دکتر حسینعلی کوهستانی

۲- آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

۳- آقای دکتر سعید مرتضوی

۴- آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

۵-خانم دکتر نرگس آهنچیان

۶- خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده