بنا به درخواست دانشجویان، امتحانات رشته مدیریت آموزشی مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر تغییر نمود:

۱- اصول حسابداری از ۹۸/۴/۵ به ۹۸/۳/۲۹ ساعت ۱۵

۲- نظارت و راهنمایی آموزشی از ۹۸/۴/۹ به ۹۸/۴/۳ ساعت ۱۵