قابل توجه دانشجویان استاد برگی زر (تربیت بدنی) ؛ امتحان تربیت بدنی روز دوشنبه مورخ ۹۸/۳/۲۰ ساعت ۱۰ در محل سالن مجتمع آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.