کلاس آشنایی با فلسفه اسلامی جناب آقای رشید گروه ساعت ۱۰-۸ روز چهارشنبه ۹۸/۳/۸ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.