کلاس جبرانی درس متون اسلامی جناب آقای عبدالهی شنبه ۹۸/۳/۴ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار می گردد.