کلاس جبرانی درس دانش خانواده جناب آقای عبدالهی شنبه ۹۸/۳/۴ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار می گردد.