دانشجویان روان شناسی مقطع کارشناسی که درس پایان نامه را در مهر۹۷ انتخاب نموده اند، چنانچه تا پایان اردیبهشت ۹۸ موضوع خود را با استاد مربوطه قطعی نکنند، بایستی مجددا درس پایان نامه را انتخاب واحد نمایند.