کلاسهای جبرانی درس دانش خانواده روزچهارشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۱ ساعت ۱۸-۱۲ ( سه جلسه) در کلاس ۱۰۶ برگزار می گردد.عدم حضور در کلاس غیبت غیر موجه محسوب می گردد.