کلاسهای جبرانی درس متون اسلامی روزشنبه مورخ ۹۸/۲/۷ ساعت ۱۶-۱۲ ( دوجلسه) در کلاس ۱۱۳ برگزار می گردد.عدم حضور در کلاس غیبت غیر موجه محسوب می گردد.