به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ جهت استفاده از تست خودسنجی روانشناختی به وب سایت کتابخانه (lib.hri.ac.ir/opac) مراجعه نمایید.