درس انقلاب اسلامی ایران گروه برادران به دلیل نرسیدن به حد نصاب حذف گردید. دانشجویان محترم جهت انتخاب درس جایگزین به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.